Anbi gegevens

Stichting Open Monumentendag Rotterdam
RSIN/Fiscaal nummer: 801283280

Postadres:
Stichting Open Monumentendag Rotterdam
Vijverlaan 41
3062 HH, Rotterdam
Telefoon: 06-81689278 (Harm van de Ven)
Mail: info@openmonumentendagrotterdam.nl

Bestuurssamenstelling:
Voorzitter:              L. de Boer
Secretaris:              H.J. van de Ven
Penningmeester:     M.G. Hiltrop
Fondsenwerving      E.W.A van Blommestein
Lid:                        M.C. Bulthuis
Lid:                        J. de Muinck Keizer
Lid:                        E. Nieuwenhuis

                    

Doelstelling:        
1.De Stichting heeft ten doel het organiseren en coördineren van de jaarlijks terugkerende Open Monumentendag in Rotterdam, waarbij het publiek in Rotterdam en daarbuiten in staat wordt gesteld kennis te nemen van gebouwen en objecten met een bijzondere stedenbouwkundige opzet en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
2. Zij tracht haar doel te verwezenlijken onder meer door eigenaren en/of gebruikers van de hiervoor in de lid 1 genoemde gebouwen en objecten te bewegen hun panden op de landelijke Open Monumentendag open te stellen voor publiek en daarvoor publiciteit te maken.
3. De Stichting beoogt niet het maken van winst.

Beleidsplan:        
De Stichtingstreeft ernaar om ieder jaar één of twee dagen de Open Monumentendag in Rotterdam te organiseren.                   

Beloningsbeleid:
De bestuursleden ontvangen geen geldelijke beloning voor hun werkzaamheden voor de Stichting Open Monumentendag Rotterdam. Er zijn geen personeelsleden in loondienst. Bepaalde werkzaamheden, zoals de coördinatie & uitvoering en het rondleiden in monumenten, worden uitbesteed aan derden.

Financiële verantwoording:
Er wordt een subsidie verkregen van de Gemeente Rotterdam en er worden verschillende donaties van Stichtingen en particulieren ontvangen. Er zijn geen kosten verbonden aan deze fondsenwerving. De uitgaven betreffen voornamelijk de uitvoerend producent, gidsen, programmafolders en activiteiten tijdens de Open Monumentendag.

Financiële toelichting 2016

In de afgelopen jaar hebben wij € 47.852 van onze donateurs mogen ontvangen. Zonder deze bijdrages hadden de Open Monumentendag 2016 niet kunnen worden georganiseerd in Rotterdam. Naast de donaties heeft de Stichting € 1.314 aan inkomsten ontvangen. In totaal ontving de Stichting € 49.166. De totale kosten over 2016 waren € 47.691. Deze kosten omvatten voor circa 49,7% de organisatiekosten. Het nettoresultaat over 2016 was € 1.475.